Algemene voorwaarden van Trafficonvert

 

 

1. Definities

Trafficonvert: Trafficonvert, gevestigd te Groningen, kvk-nummer 70400539;

Opdracht: de werkzaamheden zoals omschreven in de Overeenkomst;

Opdrachtgever: de (rechts)persoon en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst in opdracht waarvan de diensten worden verricht;

Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Trafficonvert en Opdrachtgever is gesloten in verband met de door Trafficonvert voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden;

Levertijd: periode waarbinnen de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen dienen te zijn uitgevoerd. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’ wordt hier tevens onder verstaan per e-mail.

 

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overige aanbiedingen en Overeenkomsten van Trafficonvert en overige rechtsbetrekkingen waarbij Trafficonvert diensten levert aan Opdrachtgever. Partijen kunnen bij overeenkomst (gedeeltelijk) van deze algemene voorwaarden afwijken.

2.2. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-)voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.

2.3. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend nadat zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en hebben slechts betrekking op de Overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

2.4. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden tegenstrijdig is met enige bepaling in de Overeenkomst, offerte of overige aanbiedingen, is de in de Overeenkomst, offerte of overige aanbieding opgenomen bepaling voor wat de tegenstrijdigheid betreft van toepassing.

2.5. Wanneer een bepaling van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of anderzijds niet van toepassing mocht zijn, dan zijn de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.

 

3. Offertes & overige aanbiedingen

3.1. Een offerte en/of enig ander aanbod van Trafficonvert is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2. Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of kennelijke fouten in een offerte en/of enig ander aanbod binden Trafficonvert niet.

3.3. Tenzij in de offerte en/of enig ander aanbod een andere termijn is vermeld heeft een offerte een geldigheidsduur van 14 (veertien) dagen, waarna het aanbod vervalt.

3.4. Een offerte en/of enig ander aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige orders.

 

4. Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van een offerte of aanbod.

4.2. Wijziging van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, of annulering van de Overeenkomst is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Trafficonvert.

 

5. Uitvoering van de Opdracht

5.1. Met het aanvaarden van de Opdracht rust op Trafficonvert een inspanningsverplichting met betrekking tot het uitvoeren van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Trafficonvert zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2. Trafficonvert verricht de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst naar eigen inzicht en is gerechtigd om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een door hem aan te wijzen derde.

 

Verstrekken gegevens door Opdrachtgever

5.3. Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Trafficonvert aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, in de door Trafficonvert gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Trafficonvert te stellen.

5.4. Wanneer Opdrachtgever in gebreke blijft met de in het derde lid van dit artikel genoemde verplichtingen heeft Trafficonvert het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Trafficonvert heeft in dat geval tevens het recht om de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

5.5. De in de offerte of andere aanbieding opgenomen, geschatte, termijn waarbinnen de werkzaamheden worden verricht, wordt automatisch verlengd met de duur van de periode waarbinnen Opdrachtgever in gebreke blijft met de nakoming van de krachtens de in het derde lid van dit artikel op hem rustende verplichtingen. De hiervoor bedoelde periode vangt aan op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst en duurt voort tot het moment dat Trafficonvert alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens van Opdrachtgever heeft ontvangen.

5.6. Opdrachtgever draagt het risico van iedere schade als gevolg van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig van Opdrachtgever ontvangen gegevens.

 

6. Klachten/reclame en onderzoek

6.1. Klachten over verrichte diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen schriftelijk te worden voorgelegd aan Trafficonvert.

6.2. Opdrachtgever kan geen beroep meer doen op een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, wanneer Opdrachtgever verzuimt een klacht over de verrichte diensten uiterlijk 14 (veertien) dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken schriftelijk in te dienen.

6.3. Opdrachtgever dient Trafficonvert naar aanleiding van een klacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel in de gelegenheid te stellen de verrichte werkzaamheden te controleren en/of te herstellen. Opdrachtgever verleent daarbij volledige medewerking. Indien Opdrachtgever deze mogelijkheid niet biedt, vervalt iedere aanspraak van Opdrachtgever op enige (schade-)vergoeding, herstel of vervanging.

6.4. Een klacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel ontslaat Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

6.5. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening van de factuur zijn klacht over de factuur en/of onjuistheden in de factuur schriftelijk bij Trafficonvert kenbaar maakt, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek of deze onjuistheid en dient Opdrachtgever de factuur volledig aan Trafficonvert te voldoen.

6.6. Indien de klacht door Trafficonvert of een geschilbeslechter (rechter, arbiter etc.) gegrond wordt bevonden, is hij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren. Een en ander ter keuze van Trafficonvert, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

 

7. Overmacht

7.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: die omstandigheden waarvan Trafficonvert niet behoefde te verwachten dat deze zich voor zouden doen en/of waarop Trafficonvert geen invloed kan of heeft kunnen uitoefenen. Onder deze omstandigheden worden onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen: molest, brand, het verloren gaan van materialen.. Tevens wordt daaronder begrepen stagnatie bij derden waarvan Trafficonvert afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst indien en voor zover deze omstandigheden nakoming van de Overeenkomst onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken.

7.2. Indien Trafficonvert als gevolg van overmacht verhinderd zal zijn uitvoering te geven aan de Overeenkomst, behoudt Trafficonvert zich het recht voor de Levertijd te verlengen met de duur van de overmacht en de duur van de periode die eventueel benodigd is om op te starten.

7.3. Indien nakoming van de Overeenkomst door Trafficonvert als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is of langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot enige schadevergoeding bestaat.

 

8. Prijzen en tarieven

8.1. De door Opdrachtgever te betalen prijs betreft een vaste prijs en wordt bepaald in de Overeenkomst. De vaste prijs geldt voor de uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst. De onkosten die niet in de Overeenkomst zijn gespecificeerd en die Trafficonvert moet maken bij de uitvoering van de Overeenkomst, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

8.2. Alle door Trafficonvert opgegeven prijzen en tarieven zijn, indien en voor zover niet anders is overeengekomen, uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief BTW en eventueel overige wettelijke heffingen en toeslagen. Alle prijzen zijn bovendien exclusief reis- en verblijfkosten, onderzoekskosten en kosten voor het inschakelen van een deskundige, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

8.3. Trafficonvert is gerechtigd prijsverhogingen die zich voordoen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, maar voordat Trafficonvert de op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft kunnen voldoen, aan Opdrachtgever door te berekenen. Daaronder wordt mede begrepen verhoging van de prijs als gevolg van wettelijke heffingen en/of toeslagen. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 14 (veertien) dagen na kennisgeving van de prijsverhoging de Overeenkomst te ontbinden, behoudens in die gevallen waarin de prijsverhoging het gevolg is van (verhoging van) wettelijke tarieven, accijns, belastingen en/of andere toeslagen van overheidswege.

 

9. Facturering en Betaling

9.1. Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden binnen 15 (vijftien) kalenderdagen na dagtekening van de factuur, en in elk geval voor aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden door Trafficonvert. Betaling dient te geschieden op de door Trafficonvert in de factuur aangegeven wijze, in de op de factuur aangegeven valuta en op het door Trafficonvert opgegeven rekeningnummer.

9.2. De termijn van 15 (vijftien) kalenderdagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is de volledige vordering tot betaling onmiddellijk opeisbaar.

9.3. De vordering tot volledige betaling is eveneens onmiddellijk opeisbaar indien:  aan Opdrachtgever faillissement is verleend, een verzoek daartoe is ingediend, door Opdrachtgever surseance van betaling is aangevraagd of Opdrachtgever op enige andere wijze de beschikking over zijn vermogen verliest; of  indien beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt of dreigt te worden gelegd; of  indien Opdrachtgever als rechtspersoon wordt ontbonden of geliquideerd.

9.4. Wanneer een betaling opeisbaar is geworden, is Opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente aan Trafficonvert verschuldigd.

9.5. Wanneer de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in het tweede lid van dit artikel genoemde termijn, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en de kosten in een daartoe noodzakelijke gerechtelijke procedure. Handelt Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf dan zal Opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten aan Trafficonvert vergoeden. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens wettelijke rente verschuldigd.

9.6. De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht enige vermelding van Opdrachtgever bij de betaling.

9.7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een vordering tot betaling aan Trafficonvert met enige vordering op Trafficonvert te verrekenen.

9.8. Trafficonvert behoudt zich te allen tijde het recht voor om van Opdrachtgever te verlangen dat deze zekerheid stelt voor de betaling. Indien Opdrachtgever nalaat aan een dergelijk verzoek van Trafficonvert te voldoen, is Trafficonvert gerechtigd naar zijn keuze en voor zover redelijk de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten tot dat zijn verzoek is ingewilligd, dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

9.9. Ingeval partijen in afspreken dat facturen van Trafficonvert volledig bij vooruitbetaling dienen te worden voldaan, zijn de bepalingen uit dit artikel van overeenkomstige toepassing. Ingeval Opdrachtgever nalaat de vooruitbetaling tijdig en/of volledig te voldoen, is Opdrachtgever dan ook zonder nader ingebrekestelling in verzuim, is de betaling ineens opeisbaar en is Opdrachtgever, overeenkomstig artikel 9.4, wettelijke rente verschuldigd. Trafficonvert is in dat geval gerechtigd zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever alsnog aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, onverminderd de overige rechten van Trafficonvert voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden en de wet.

 

 

10. Intellectuele eigendom

10.1. Trafficonvert behoudt alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder, maar niet uitsluitend, auteursrechten, merkenrechten en industriële rechten, op zijn offertes, ontwerpen, afbeeldingen, adviezen, productie- en leveringmethodes, samplemateriaal, berekeningen enzovoort, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Trafficonvert of bij wet toegestaan, mogen geen gegevens of gegevens die voortvloeien uit voornoemde rechten op enigerlei wijze worden gebruikt, openbaar gemaakt, verveelvoudigd/gekopieerd of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld.

10.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van Trafficonvert of van zijn leveranciers van goederen en/of uit materiaal van de goederen te verwijderen of te wijzigen.

10.3. Indien Opdrachtgever handelt in strijd met hetgeen is bepaald in het eerste en tweede lid van dit artikel is Opdrachtgever aan Trafficonvert zonder nadere ingebrekestelling een boete verschuldigd van EUR 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van Trafficonvert op schadevergoeding op grond van de wet.

10.4. Onverminderd de aansprakelijkheid jegens Trafficonvert wegens schade ontstaan door enig handelen of nalaten in strijd met hetgeen is bepaald in het eerste en tweede lid van dit artikel, is Opdrachtgever verplicht van diegene van wie, al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook, gebruik wordt gemaakt bij de uitvoering van de uit hoofde van de Overeenkomst op hem rustende verplichtingen, ten aanzien van de rechten en plichten als bepaald in artikel het eerste en tweede lid van dit artikel te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding (telkens) aan derden zal opleggen.

 

11. Opzegging

11.1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Opzegging vindt plaats per aangetekende brief en tegen het einde van een kalendermaand.

11.2. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt, heeft Trafficonvert vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag en de periode waarvoor de Overeenkomst nog zou duren als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die redelijkerwijs aan Trafficonvert zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen na compensatie ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.

11.3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

11.4. Bij voortijdige beëindiging door Trafficonvert ontstaat voor hem een inspanningsverplichting mee te werken aan de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden.

 

12. Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

12.1. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Trafficonvert het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden. Een zodanige ontbinding geschiedt door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling. Behoudens het geval waarin een termijn voor nakoming is overeengekomen zal Opdrachtgever eerst schriftelijk en gemotiveerd in gebreke worden gesteld en een termijn voor nakoming worden gegeven, alvorens de Overeenkomst door Trafficonvert wordt ontbonden.

12.2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft Trafficonvert het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van de op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en door Opdrachtgever geen zekerheid wordt verstrekt of de verstrekte zekerheid naar het oordeel van Trafficonvert onvoldoende is.

12.3. Trafficonvert is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is en/of wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Trafficonvert kan worden gevergd.

12.4. Onverminderd het bepaalde in dit artikel, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft Trafficonvert het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien:

 Opdrachtgever de (vrije) beschikking over zijn gehele vermogen of een wezenlijk deel daarvan verliest of dreigt te verliezen;  aan een Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;

 aan een Opdrachtgever faillissement is verleend;

 een afnemer niet (meer) beschikt over een wettelijk voorgeschreven vergunning of op enige andere wijze niet (meer) voldoet aan de wettelijke of in het maatschappelijk verkeer geldende vereisten die aan hem worden gesteld;

 ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 1 (één) maand is opgeheven;

 Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk verkoopt, beëindigt of ontbindt.

12.5. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien:  Trafficonvert de beschikking over [zijn/haar] gehele vermogen of een wezenlijk deel daarvan verliest of dreigt te verliezen;  aan Trafficonvert surseance van betaling is verleend;  Trafficonvert failliet is verklaard;  Trafficonvert zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk beëindigd of ontbindt en als gevolg daarvan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever niet meer kan nakomen.

12.6. Opdrachtgever is gehouden om de schade die Trafficonvert als gevolg van de ontbinding lijdt en zal lijden, volledig aan Trafficonvert te vergoeden. Onder schade wordt in dit lid zowel directe als indirecte schade begrepen.

12.7. Indien Trafficonvert overgaat tot opschorting of ontbinding, is Trafficonvert jegens Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van enige schade dan wel kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

12.8. Indien ontbinding van de Opdracht door Trafficonvert op grond van dit artikel plaats vindt, worden door deze ontbinding alle door Opdrachtgever aan Trafficonvert verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

 

13. Annulering en annuleringskosten

13.1. Opdrachtgever kan een Overeenkomst waarbij een dienst van Trafficonvert wordt afgenomen, waaronder niet uitsluitend moet worden verstaan de afname van een online cursus, binnen 30 dagen na het plaatsen van de order kosteloos annuleren, behoudens ingeval Opdrachtgever binnen voornoemde termijn reeds gebruik heeft gemaakt van de door Trafficonvert aangeboden dienst.

13.2. Ingeval van een annulering als bedoeld in lid 1 vindt, behoudens ingeval al gebruik is gemaakt van de door Trafficonvert aangeboden dienst, binnen <aantal> dagen na de annulering restitutie van het door Opdrachtgever betaalde bedrag plaatst. Trafficonvert zal de toegang tot de dienst per ommegaande blokkeren.

 

14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1. Trafficonvert is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder bedrijfs- en vervolgschade, die is ontstaan door verstrekte adviezen, verstrekte ontwerpen en overige door Trafficonvert verstrekte gegevens, dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde diensten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Trafficonvert.

14.2. Naast het bepaalde in het eerste lid is Trafficonvert niet aansprakelijk voor schade bij Opdrachtgever of een derde, die is veroorzaakt door het gebruik en/of de verwerking van de geleverde diensten, door verstrekte adviezen / ontwerpen, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Trafficonvert.

14.3. Trafficonvert aanvaardt daarnaast geen aansprakelijkheid voor enige schade bij Opdrachtgever en /of een derde die het gevolg is van het gebruik, de verwerking, beschadiging of verlies van diensten die door hem zijn geleverd dan wel adviezen / ontwerpen die zijn verstrekt en waarvoor zij geen tegenprestatie ontvangt.

14.4. Trafficonvert aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door dat de geleverde diensten niet volgens de geldende (wettelijke) voorschriften en/of Europese normeringen worden toegepast. Opdrachtgever dient voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst zelf te controleren of de diensten voldoen aan de geldende (wettelijke) voorschriften en op de correcte wijze kunnen worden toegepast.

14.5. Uitsluitend voor zover Trafficonvert toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, kan Trafficonvert worden gehouden tot vergoeding van de daardoor veroorzaakte directe en voorzienbare schade.

14.6. De aansprakelijkheid van Trafficonvert is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het totale bedrag dat door Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst aan Trafficonvert is betaald, althans zal de aansprakelijkheid van Trafficonvert beperkt zijn tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door Trafficonvert afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De aansprakelijkheid van Trafficonvert reikt dan ook niet tot enige verdere schade, waaronder, maar niet uitsluitend, bedrijfsschade, winstderving en schade voortvloeiende uit aanspraken van derden.

Vrijwaringen

14.7. Opdrachtgever vrijwaart Trafficonvert tegen iedere vordering van een derde tot vergoeding van schade, die deze derde lijdt of stelt te lijden (mede) als gevolg van gebruik of toepassing van door of namens Trafficonvert geleverde diensten.

14.8. Opdrachtgever vrijwaart Trafficonvert tegen alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door Trafficonvert. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Trafficonvert in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

14.9. Opdrachtgever vrijwaart Trafficonvert voor iedere aanspraak van derden met betrekking tot (schade als gevolg van) het gebruik van, door of namens Opdrachtgever aangeleverde tekeningen, berekeningen, materialen, samples, modellen en overige aangeleverde informatie.

 

15. Persoonsgegevens

15.1. Trafficonvert verwerkt de persoonsgegevens die zij van Opdrachtgever ontvangt slechts conform de Overeenkomst en de aan haar verstrekte opdracht en taken. Trafficonvert is gehouden ten aanzien van de persoonsgegevens de instructies van Opdrachtgever op te volgen. De verstrekte gegevens zullen door Trafficonvert nimmer worden gebruikt voor (commerciële) activiteiten ten behoeve van Trafficonvert en/of derden en daarnaast zal Trafficonvert de verstrekte persoonsgegevens nimmer zonder toestemming van Opdrachtgever aan enige derde verstrekken.

15.2. Trafficonvert is gehouden de door Opdrachtgever aan haar verstrekte persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze te verwerken. Naast de verplichting van de Trafficonvert om de instructies van Opdrachtgever op te volgen, dient de Trafficonvert zorg te dragen voor de naleving van de voorwaarden die in de Overeenkomst dan wel in de toepasselijke wet- en regelgeving – met name op grond van de AVG – worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.

15.3. Trafficonvert heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking van de door Opdrachtgever aan haar verstrekte persoonsgegevens.

15.4. Niets in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om op enigerlei wijze de zeggenschap ten aanzien van de persoonsgegevens die aan Trafficonvert worden verstrekt aan Trafficonvert over te dragen.

15.5. Trafficonvert is gehouden passende technische, organisatorische en procedurele (beveiligings) maatregelen te nemen om de door Opdrachtgever aan haar verstrekte persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en/of enige vorm van onrechtmatige verwerking, dit in de ruimste zin van het woord. Trafficonvert zal er in dit kader onder meer voor zorgdragen dat bij het gebruik van geautomatiseerde systemen de persoonsgegevens deugdelijk worden afgeschermd van andere gegevens en dat er een passend beveiligingsniveau wordt gegarandeerd. Daarnaast zal Trafficonvert de nodige maatregelen nemen gericht op het onnodig verzamelen en/of verder verwerken van de door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens. Trafficonvert zal de door haar te treffen (beveiligings)maatregelen steeds aanpassen aan de meest recente stand van de techniek.

15.6. Trafficonvert is gehouden zogenaamde datalekken onmiddellijk te melden aan Opdrachtgever en – indien wet- en/of regelgeving dit vereist – mee te werken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en/of betrokkenen.

15.7. Trafficonvert garandeert dat zij de gegevens uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt. Verwerking buiten de Europese Economische Ruimte is slechts toegestaan met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever.

15.8. Trafficonvert is gehouden tot geheimhouding van de persoonsgegevens die zij van Opdrachtgever ontvangt, behoudens indien en voor zover een wettelijk voorschrift Trafficonvert verplicht tot openbaarmaking, dan wel de openbaarmaking in opdracht van Opdrachtgever geschiedt.

15.9. Alle uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen gelden tevens ten aanzien van de werknemers van Trafficonvert en/of de (hulp)personen die ten behoeve van Trafficonvert werkzaamheden verrichten (al dan niet in loondienst). Trafficonvert zal de hiervoor genoemde werknemers en/of (hulp)personen verplichten tot geheimhouding met betrekking tot de persoonsgegevens waarvan zij (via Opdrachtgever) kennis nemen of kunnen nemen.

15.10. Trafficonvert is gehouden alle persoonsgegevens die zij van Opdrachtgever heeft ontvangen op eerste verzoek of in ieder geval na het einde van de Overeenkomst volledig te retourneren aan Opdrachtgever, of – indien Opdrachtgever daartoe opdracht geeft – deze gegevens te vernietigen op een door Opdrachtgever aangegeven wijze, zonder een kopie van deze persoonsgegevens te behouden. Trafficonvert zal op eerste verzoek van Opdrachtgever schriftelijk verklaren dat de gegevens zijn vernietigd.

15.11. Op verzoek van Opdrachtgever zal Trafficonvert te allen tijde haar volledige medewerking verlenen aan onderzoek(en) door Opdrachtgever of een door haar ingeschakelde derde (waaronder een aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen) naar de correcte naleving door Trafficonvert van haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel, de terzake de verwerking van persoonsgegevens in de Overeenkomst gemaakte afspraken, de AVG en/of overige (privacy)wet-/regelgeving.

15.12. Trafficonvert zal zijn medewerking verlenen aan de totstandkoming van een separate Verwerkersovereenkomst tussen Partijen waarin de verplichtingen van Trafficonvert als verwerker nader worden uitgewerkt en de verwerkingen worden gespecificeerd.

 

16. Verjaring/verval

16.1. Alle rechtsvorderingen jegens Trafficonvert, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 (één) jaar gerekend vanaf het moment dat de betreffende vordering opeisbaar is geworden.

 

 

17. Geschillen en toepasselijk recht

17.1. Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

17.2. Geschillen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Groningen.

Snel meer leads genereren?
Je bent er bijna!Waar mogen we hem naartoe sturen?